Presentació del Pla Director de Sistemes d’Informació

Em plau presentar-vos el Pla Director de Sistemes d’Informació del SISCAT que té com objectiu guiar el desenvolupament dels sistemes d’informació i tecnologies de la informació i comunicació en els propers anys, per tal de reforçar i fer avançar el sistema de salut de Catalunya i ajudar a assolir els objectius que estableix el Pla de Salut 2016-2020.

Amb visió estratègica, tècnica i pragmàtica, el Pla s’ha centrat en donar resposta a les necessitats d’informació de les persones i els professionals que actuen al llarg del sistema de salut i en col·laboració amb altres àmbits com el social o l’educatiu, que contribueixen a la salut i benestar de les persones.

Cada vegada més, la presa de decisions clíniques, de gestió i de planificació es basa en el valor que aporta la disponibilitat d’informació precisa i de qualitat, en el moment adequat. Aquest fet és el punt de partida de la reflexió obre els sistemes d’informació actuals i sobre com els hem de fer evolucionar per extraure el màxim valor a les dades que recollim de sistemàticament. Aquestes dades, una vegada tractades i analitzades degudament, poden convertir-se en informació fonamental per a la millora de la salut de les persones i la qualitat de l’atenció.

Per donar resposta a aquestes necessitats d’informació, el Pla proposa el desenvolupament de l’Historial Electrònic de Salut i el repositori analític del SISCAT, la millora i renovació dels entorns de treball clínics i assistencials, i la transformació digital dels processos i models d’atenció mitjançant les tecnologies emergents que estan facilitant les nostres vides en molts àmbits.

Aquestes propostes són fruit d’un procés col·laboratiu amb el sector mitjançant diferents mecanismes de participació dels professionals de la salut i de l’àmbit tecnològic, coneixedors de la realitat i implicats en la millora del sistema de salut. En nom del CETIC, vull agrair a tots ells la seva significativa contribució en el disseny de la solució tecnològica que ha de fer possible assolir els objectius que ens plantegem junts com a sistema.

 

Pol Pérez Sust

Coordinador General de les TIC del Sistema de Salut
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

 

Objectius del Pla Director de Sistemes d’Informació

Els principals objectius del PDSIS són:

 • Consolidar un model de sistemes d’informació centrat en el ciutadà, que faciliti la presa de decisions assistencials i de gestió al llarg de la cadena de cures.
 • Establir un model per a la governança dels sistemes d’informació del SISCAT, que compti amb un suport robust de la comunitat i permeti garantir la seva continuïtat.
 • Establir un marc de finançament que permeti la posada en marxa del Pla i la suficiència i sostenibilitat del model de sistemes d’informació en el temps.
 • Crear espais i oportunitats per dissenyar i implantar serveis assistencials innovadors, centrats en el ciutadà i basats en les TIC.
 • Establir un full de ruta ambiciós, però realista, que permeti la implantació del nou model de forma segura, exitosa i duradora.

Mètode i procés de treball

L’elaboració del Pla Director s’ha dut a terme entre els mesos de febrer i novembre de 2017 i s’ha estructurat en una etapa prèvia o d’Avantprojecte i quatre etapes de preparació:

 1. En la primera etapa es va fer una anàlisi general de la situació de partida, enfocada a mostrar i documentar la necessitat del projecte, des del reconeixement de la situació tècnica i econòmica dels sistemes d’informació i el punt de vista de les necessitats percebudes pels diferents actors del SISCAT. També en aquesta etapa es van revisar les experiències internacionals més recents de planificació estratègica de sistemes d’informació al sector de la Salut.
 2. La segona etapa es va adreçar a establir la visió de futur dels sistemes d’informació, és a dir, els trets específics que hauria de tenir el nou model d’informació i gestió de les dades del SISCAT per tal d’assolir els objectius establerts al Pla de Salut. En aquesta etapa es van recollir les aspiracions de la comunitat sanitària mitjançant un seguit d’entrevistes i una jornada participativa, que es va celebrar el 12 de Juliol de 2017 i va comptar amb l’assistència de professionals del SISCAT de diferents perfils. L’anàlisi de la diferència (el gap) entre la situació desitjada i la situació actual dóna lloc a una primera definició de les iniciatives estratègiques (o “projectes tractors”) que hauran de constituir el full de ruta a recórrer per assolir la visió.
 3. En la tercera etapa s’executa el pla de desplegament d’aquestes iniciatives a través de grups específics de treball, formats per personal de perfil tècnic i funcional del propi sistema, sota la coordinació d’una Oficina de Projecte. Els resultats són la caracterització de la iniciativa amb diferents nivells de profunditat segons la seva criticitat i un pla d’acció específic per a cadascuna. En aquesta etapa hi ha participat un gran nombre de professionals proposats per la direcció de projecte o convidats per les associacions que representen les diferents entitats del sector.
 4. En la quarta etapa s’integren els resultats dels grups de treball, es prepara el pla de desplegament i s’identifica el full de ruta i els factors crítics per tal d’assegurar una execució exitosa.

Model del Pla Director de Sistemes d’Informació

El Model del PDSIS està composat dels següents elements:

 1. HES: Historial Electrònic de Salut longitudinal per a tots els ciutadans
 2. RCDS: Repositori Central de Dades de Salut. Informació per a la presa de decisions operatives
 3. Estacions de Treball: Racionalització, homologació i renovació (ECAP i HIS); transformació digital.
 4. Governança: Estructural, normativa i participada amb el SISCAT

HES: Historial Electrònic de Salut

És el repositori funcional i tècnic de tota la informació rellevant del ciutadà que cal enregistrar i compartir al llarg del sistema sanitari.

És una evolució conceptual i tecnològica de les històries clíniques que actualment es guarden en els sistemes dels diferents proveïdors de serveis,  amb lògiques dispars i sense connexió entre elles

Aquest repositori es construirà al voltant de la plataforma ECAP i substituirà progressivament els sistemes actuals basats en la interoperabilitat (la HC3 i la IS3)

RCDS: Repositori Central de Dades Sanitàries

El RCDS actualitza a temps real la informació registrada del HES

 • Suport unificat a dades estructurades i no estructurades
 • Esquemes flexibles dissenyats per adaptar-se a canvis freqüents
 • Gestió de volums de dades il·limitats –
 • Suport de qualsevol tipus de càrrega: interactiu, Batch, Real-Time i analític
 • Extensibilitat de funcionalitats
 • Escalabilitat horitzontal amb recursos de cost limitat –
 • Base per aplicació algoritmes de IA.
 • Obertura del Repositori al SISCAT

Estacions de Treball

 • El HES és un sistema integral d’informació i esdevé l’estació de treball de l’atenció primària del SISCAT i d’una nova solució de HIS que s’oferirà als proveïdors.
 • Les noves estacions s’integren de forma natural i en temps real al model d’informació del HES i RCDS el repositori comú de dades.
 • Les estacions homologades faran servir una plataforma d’integració de dades amb el HES
 • LMS s’alimenta per les dades provinents del RCDS